2017 එක්සත් ඡාතීන්ගේ වෙසක් උත්සවය සැමරීම

2017 එක්සත් ඡාතීන්ගේ වෙසක් උත්සවය සැමරීමට සමගාමීව බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරයාගේ මූලිකත්වයෙන් හා එහි සේවයේ නියුක්ත නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ පින්කම් මාලාවක් සිදුකරන ලදී.

  1. 2017/05/08 දින වෙසක් පෙරහැර හා මල් පහන් පූඡාව සමඟ කාලීන ධර්ම දේශනාවක් සිදු කිරීම.
  2. 2017/05/09 දින වෙසක් පෙරහැර හා මල් පහන් පූඡාව සිදුකිරීම.
  3. 2017/05/16 දින කිරිගවයකු හා වසු පැටවෙකුට අභය දානය ලබාදීමේ පුණ්‍යකර්මය සිදුකිරීම

මෙම පුණ්‍යකර්මය සඳහා  සමුපකාර කොමසාරිස් හා රෙඡිස්ත්‍රාර් ආසිරි වීරසේකර මහතා ප්‍රමුඛ දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස්වරු ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන්,සංවර්ධන නිලධාරීන්, කළමණාකරණ සහකාර නිලධාරීන් හා ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *