සමූපකාර සංවර්ධන පාර්තමේන්තුව පිළිබඳ හැදින්වීම

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 2011 අංක 04 දරණ සමූපකාර සමිති (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියෙන් සංශෝධිත බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 1998 අංක 03 දරණ සමූපකාර සමිති ප්‍රඥප්තිය අනූව බස්නාහිර පළාතේ සමූපකාර ව්‍යවසායන් නිර්මාණය කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම හා නියාමනය, සමූපකාර ආයතන අධීක්ෂණය, විගණනය හා උපදේශනය, මූල්‍ය තාක්ෂණික හා යටිතල පහසුකම් සැපයීම, සමූපකාර අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීම හා යහපාලනය යන ප්‍රමුඛ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවා ඇත.

සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු යටතේ පවතින කාර්යාල

 • කොළඹ සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය
 • ගම්පහ සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය
 • කළුතර සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය
 • සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය හා පුහුණු ඒකකය

2016 වසරේදී ඉටුකරන ලද සේවාවන්

 • මූල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිතියක සියළුම අංශ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් ලවා අධීක්ණෂය කරවීම හා එම අධීක්ෂණයෙන් හෙලිවන අඩුපාඩු අදාල පාලනාධිකාරිය දැනුවත් කර නිවැරදි කිරීමට මගපෙන්වීම.
 • බස්නාහිර පළාත තුල ව්‍යාප්ත වී ඇති සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමූපකාර සමිති වල අවධානය යොමු විය යුතු කරුණු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් මඟින් ලබාගෙන එකී කරුණු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර දිස්ත්‍රික්ක තුන ආවරණය වන පරිදි පැවැත්වීම.
 • සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල තුන ස්ථානීය පරීක්ෂණ කිරීම හා කාර්යාල කටයුතු ක්‍රමවත් කිරීම
 • සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් අනිවාර්‍යයෙන් මාසිකව ඉටුකල යුතු රාජකාරී කටයුතු හඳුන්වා දී එකී රාජකාරී ඉටුකිරීමේ ප්‍රගතිය දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස් මගින් ගෙන්වා ගැනීම මගින් කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීමේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම.
 • සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල පරිගණක ජාලගත කර කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම
 • බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර රීති මාලාව සකස් කිරීමේ කටයුතු

 

2017වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතව විශේෂ යෝජනා

 • විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති හා මුල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති වල කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටුකර දීම සඳහා කොළඹ/ගම්පහ/කළුතර දිස්ත්‍රික් 03 හි ජංගම සේවා පැවැත්වීම.
 • මූල්‍යසේවා සමුපකාර සමිති සඳහා කාරක නියෝග මාලාවක් හඳුන්වාදීම
 • සියළුම සමුපකාර සමිති සඳහා මූල්‍ය රීති සංග්‍රහයක් හදුන්වාදීම
 • බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර පුහුණු ඒකකයේ කෙටිකාලීන පාඨමාලා ආරම්භ කිරීම
 • 2010/06 දරණ බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රඥප්තිය හා රීති මාලාව සංශෝධනය කිරීම.
 • බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදල තරකිරිම සඳහා ලොතරැයි ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රඥප්තියක් සම්පාදනය කිරීම