පාසල් සමුපකාර සමිති

ක්‍රියාකාරි සමිති නාම ලේඛනය

කොළඹ

අනු අංකය සමිතියේ නම ලිපිනය
01 සී/ස පන්නිපිටිය ධර්මපාලවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය පන්නිපිටිය
02 සී/ස හින්දුවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය හින්දු විද්‍යාලය ,කොළඹ 04
03 සී/ස දේවී බාලිකාවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර මාවත ,කොළඹ 08
04 සී/ස මාලඹේ ශ්‍රි රාහුලබාලිකාවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය මාලඹේ
05 සී/ස සිරිමාවෝ බණ්ඩාරණායක බාලිකාවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය ස්ට්‍රැන්වෝ චන්ද්‍රවංකය , කොළඹ 07
06 සී/සහෝමාගම පනාගොඩ පරාක්‍රම මහාවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය පනාගොඩ ,හෝමාගම

 

07 සී/ස බප/හෝ/පාදුක්ක සිරිපියරතනපාසල්සමූපකාර සමිතිය පාදුක්ක
08 සී/ස බප/ජය/ බෝමිරිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය පහල බෝමිරිය ,කඩුවෙල
09 සී/ස යශෝධරා බාලිකාවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය කිංසි පාර ,කොළඹ 07
10 සී/ස දෙහිවල එස්.ද එස් ජයසිංහ මධ්‍යමහාවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය දෙහිවල
11 සී/ස කොට්ටාව ධර්මපාලවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය කොටටාව
12 සී/ස ශාන්ත ජෝශප් බාලිකාවිද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය කොට්ටාව
13 සී/ස කොල්ලුපිටිය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා මහා විද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය කොල්ලුපිටිය ,කොළඹ 03
14 සී/ස මහරගම විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලයීය පාසල්සමූපකාර සමිතිය මහරගම

කළුතර

අනු අංකය සමිතියේ නම

 

 

ලිපිනය
01 පානදුර  රාජකීය විද්‍යාලයේ පාසල් සමුපකාර සමිතිය

 

ගාලු පාර ,පානදුර
02 කළුතර බාලිකා විද්‍යාලීය සමුපකාර සමිතිය

 

බාලිකා ජාතික පාසල,කළුතර
03  

සී/ස රාහුමානියා විද්‍යාලිය සමුපකාර සමිතිය

නො 36 ,රාහුමානියා විද්‍යාලය

 

 

 

ගම්පහ    
අනු අංකය සමිතියේ නම ලිපිනය

 

01 සී/සකිරිඳිවැල මහ විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය කිරිඳවැල
02 සී/ස වේයන්ගොඩ මහ විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය වේයන්ගොඩ
03 සී/ස මිනුවන්ගොඩ බාලිකා  විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය මිනුවන්ගොඩ
04 සී/ස මීගමුව නිවුස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය  මීගමුව
05 සී/ස දෙවලපොල මහ විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය දෙවලපොල
06 සී/ස ගුරුකුල විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය කැලණිය
07 සී/ස ගම්පහ යශෝධරා දේවි බාලිකා විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය ගම්පහ
08 සී/ස දිවුලපිටිය ශ්‍රී ඥානෝදය මහ විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය දිවුලපිටිය
09 සී/ස ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය ගම්පහ
10 සී/ස බප/ගම් පත්තලගෙදර  අනුබද්ධ  විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය වේයන්ගොඩ
11 සී/ස මිනුවන්ගොඩ පිරිමි විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය

 

මිනුවන්ගොඩ
12 සී/ස මිනුවන්ගොඩ කටුවැල්ලේගම විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය

 

දාගොන්න
13 සී/ස බප/ගම් ලුණුගම සිරිපැරකුම්බා මහ විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය ලුණුගම
14 සී/ස නාවාන මහ විද්‍යාලීය පාසැල් සමුපකාර සමිතිය

 

නාවන

 

 

බස්නාහිර පළාත් ධීවර සමුපකාර සමිති

  සමිතියේ නම ලියා පදිංචි අංකය ලිපිනය දිස්ත්‍රික්කය  
   
01 සී/ දෙහිවල ධීවර කාර්මික සමුපකාර සමිතිය   57/41,ෆෙයාර් ලයින් පාර දෙහිවල කොළඹ  
02 සී/ස වස්කඩුව ධීවර සමුපකාර සමිතිය   ධීවර සමුපකාර සමිතිය ,වස්කඩුව කළුතර  
03 සී/ස කලමුලුල උතුර ධීවර සසමුපකාර සමිතිය   නො 95/ඩී,ශාන්ත 2 සබස්කතියන් පල්ලිය

පිටුපස, කලමුලුල කළුතර

කළුතර  
04 සී/ස ශාන්ත ඇන්ඩෘෘ ධීවර සමුපකාර සමිතිය බප/ක/139 සමුපකාර ගොඩ නැගිල්ල ශෘන්ත 2 සබස්කතියන් පාර ,කටුකුරුන්ද ,කළුතර කළුතර  
05 සී/ස කළුතර උතුර දිනිති ධීවර සමුපකාර සමිතිය බප/ක/155(අක්‍රිය) නො148,/2මුහුදු වෙරළ පාර, කළුතර උතුර කළුතර  
06 සී/ස බණඩාර වත්ත ධීවර සමුකාර සමිතිය ක/906   කළුතර  
07 සී/ස  කුඩා පයාගල ශාන්ත මරියා ධිවර සමුපකාර සමිතිය බප/ක/145 ශාන්ත අන්තෝනි මාවත, කුඩා පයාගල, පයාගල කළුතර  
08 සී/ස දියලගොඩ ධීවර සමුපකාර සමිතිය බප/ක/143   කළුතර  
09 සී/ස උතුරු පයාගල

ශාන්ත ජෝශප් ධීවර සමුපකාර සමිතිය

බප/ක/148 සමුද්‍ර මාවත,උතුරු පයාගල පයාගල කළුතර  
10 සී/ස වාද්දුව දකුණ ධීවර සමුපකාර සමිතිය බප/ක/140 ධීවර ප්‍රජා ශාලාව ,නුගගහ වත්ත,වාද්දුව කළුතර  
11 සී/ස අරුක්ගොඩ ධීවර සමුපකාර සමිතිය ක/890 අරුක්ගොඩ,අළුබෝමුල්ල කළුතර  
12 සී/ස උස්වැටකෙයියාවධීවර සමුපකාර සමිතිය ගම්/1303 සූරිය මල් වත්ත ,උස්වැටකෙයියාව ගම්පහ  
13 සී/ස ගම්පහ දකුණ ධීවර සමුනපකාර සමිතිය ගම්/693 කුඩා පාඩුව ,මීගමුව ගම්පහ  
14 සී/ස ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ධීවර සමුපකාර ගම්/1387 උ/පිටිපන,මීගමුව ‍ ගම්පහ  
15 සී/ස දකුණ පිටිපන ලුර්දුමාතා ධීවර

සමුපකාර සමිතිය

ගම්1296 244,පිටිපන,මීගමුව ගම්පහ  
16 සී/ස ගම්/දිස් /බහුදින ධීවර යාත්‍රා හිමියන්ගේ සමුපකාර සමිතිය ගම්/මීග/03 126/1 තලාහේන මීගමුව ගම්පහ  
17 සී/ස ගම්/දිස් සංචාරක වෙළදුන්ගේ ධීවර සමුපකාර සමිතිය ගම්/උප/41 මීගමුව ගම්පහ  
18 සි/ස කම්මල්තොට ධීවර සමුපකාර සමිතිය ගම් 1290 මීගමුව ගම්පහ  
19 සී/ස ගම් /දිස්/ධීවර සමුපකාර සමිතිය ගම්/උප/104 190,කුඩාපාඩුව ,මීගමුව ගම්පහ  
20 සී/ස මාංකුලිය ශාන්ත අන්තෝනි ධීවර සමුපකාර සමිතිය ගම්/1322 මීගමුව    
21 සී/ස පරණ අම්බලම ඒපාමුල්ල/ග්‍රා/ නි තො /ශාන්ත ජෝශප් ධීවර  සමුපකාර සමිතිය ගම්1304 මීගමුව ගම්පහ  
22 සී/ස ශා.මරයා ඒකාබද්ධ  ධීවර සමුපකාර සමිතිය ගමු/උප 31   ගම්පහ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකාර්මික සමුපකාර සමිති

 

01 සී/ස මුල්ලේගම කෂී නිෂ්පාදනසමුපකාර සමිතිය   131,මුලුලේගම ,හෝමාගම කොළඹ    
02 සී/ස හබරකඩ මුල්ලේගම කුඩා රබර් වතු හිමියන්ගේ හා රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය   ප්‍රෙබෝධ මන්ධීරය,රනාල පාර,හබරකඩ කොළඹ    
03 සී/ස කඩුගොඩ කුඩා රබර් වතු හිමියන්ගේ හා රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය   වෙරළුපිටිය කොස්ගම කොළඹ    
04 සී/ස බටවල කුඩා රබර් වතු හිමියන්ගේ හා රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය   නො 38 බටවල, පාදුක්ක කොළඹ    
05 සී/ස හෝමාගම වි.සේ.ස සමිති බල ප්‍රෙද්ශයේ මල් වවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය   79/13  ,15 පටුමග,නියද ගල ,පන්නිපිටිය කොළඹ    
06 සී/ස කළුතර දිස්ත්‍රික් ඇන්තූරියන් මල් වගා කරන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය බප/ක/45 අංක 20/51 වසන්තරාම පාර ,වාද්දුව කළුතර    
07 සී/ස කළුතර දිස්:කුඩා රබර් වතු හිමියන්ගේ හා රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සංගමය බප/ක/01 අංක16සෙනවිරත්න පෙදෙස කළුතර දකුණ කළුතර    
08 සී/ස පරදුව දියගම කුඩා රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය බප/උප/ක/38 අමර විල ,ගුරැ ගොඩ,ගල්පාත කළුතර    
09 සී/ස හල්තොට රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය බප/උප/ක/42 පන්සල පාර ,ලෙනවර ,හල්තොට කළුතර    
10 සී/ස පැලෑඳ මෝල්කාව රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය කේ/එල්/4 තවාන ,මෝල්කාව කළුතර    
11 ගිරිකොළ වේයන්ගල්ල රබර් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය ක/879   *(අක්‍රිය) ගිරිකොළ,අගලවත්ත කළුතර    
12 සී/ස බුලත්සිංහල උතුරු රබර් නිපදවන්නන්ගේ හා අලෙවිකරන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය බප/උප/ක/37 ආරච්චිගොඩ,බුලත්සිංහල කළුතර    
13 සී/ස දෙමෑල්ලාවතරුණ ගොවි ජනපද විසේස සමිතිය කේ/එල්/496 සමගි පුර දෙමෑල්ලාව,බුලත්සිංහල කළුතර    
14 සී/ස දෙමෑල්ලාව රබර් නිපදවන්නන්ගේ හා අලෙවිකරන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය බු/06   කළුතර    
15 සී/ස දූනගහ පොල්  නිෂ්පාදකයින්ගේ සම්පකාර සමිතිය සී1033 දූනගහ ගම්පහ    
16 සී/ස යක්කඩුව ජනසෙත කෘෂි සමිතිය ගම්/1417 යක්කඩුව ,ජාඇල ගම්පහ    
17 අත්තනගල්ල මීරිගම ගම්පහ කිරි නිපදවන්නන්ගේසම්පකාර සමිතිය ගම්925 නිට්ටඹුව ගම්පහ    
18 සී/ස මිනුවන්ගොඩ පොල් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය ගම්877 නයිවල ,වේයන් ගොඩ ගම්පහ    
19 සී/ස ගම්පහ දිස්:විසිතුරු ශාඛා පර්යේෂණ හා වගා කරුවන්ගේ සමුපකාර සමිතිය ගමු/උප 95 100,හේනේ පොල ,නමුණුවත්ත ගම්පහ    
20 සී/ස ඇත්ගාලකිරි නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිතිය ගම් 1377 ඇත්ගාල ,කටාන ගම්පහ    
21 සී/ස මල්වතු හිරිපිටිය කිරි නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය ගම්/උප126 ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය,මල්වතු හිරි පිටිය,බුත්පිටිය ගම්පහ    
22 සී/ස වැලිවේරිය සහන සේවා කෘෂිකර්ම හා ස්වයං රැකියා සමුපකාර සමිතිය ගම්/උප135 262/ඒ ඇඹරළුව පාර ,වැලිවේරිය ගම්පහ    
23 සී/ස මිරීගම මැ.කො කිරි ගොවින්ගේ සමුපකාර සමිතිය ගම්/උප 43 සුහාසන ,ඒකම්බර වත්ත,බාඳුරා ගොඩ ගම්පහ    
24 සී/ස බැළුම් මහර කෘෂි සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය ගම් /උ142 190/2 බැළුම් මහර ,බාඳුරා ගාඩ ගම්පහ    
25 සී/ස වැලිවේරිය කෘෂිකාර්මික සමුපකාර සමිතිය     ගම්පහ    

 

 

 

 

බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සමුපකාර සමිති

 

01 සී/ස කළුතර කොහු අශ්‍රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිතිය බප/ක/120 47/බටහිර පොහොද්දනරමුල්ල ,වාද්දුව කළුතර  
02 සී/ස ඉළීඹිල කොහු කර්මාන්ත සමුපකාර සමිතිය බප/ක/125 ඉළිඹී/හොරණ කළුතර  
03 සී/ස පානදුර කාර්මිකයන්ගේ සමුපකාර සමිතිය කේ/එල්/356 89/ හයිස්ට්‍රීට්, වලාන,පානදුර කළුතර  
04 සී/ස ගුලන වත්ත යට්ටපාත සිංහරාජඋද්‍යානයේ කිතුල් ගම්මාන සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය බප/ක/146 යට්ටපාතසිංහරාජ උද්‍යාන,මතුගම කළුතර  
05 සී/ස වලකඩ කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිතිය බප/ක/151 වලකඩ,මෝල්කාව කළුතර  
06 සී/ස පහලඉඳිබැද්දවඩුකර්මාන්තකරුවන්ගේ   81/41,ඉදිබැද්ද,මොරටුව කොළඹ  
07 සි/ස කොළඹදිස්ත්‍රික්කයේපේෂකර්මාන්ත   හොරණ පාර කොට්ටාව,පන්නිපිටිය කොළඹ  
08 සි/ස වානේකර්මාන්තසේවක සමුපකාර සමිතිය   අංක 430/1කොළඹ පාර ,පිළියන්දල කොළඹ  
09 සි/ස බ.ප. අත්යන්තරෙදිපිළිනිෂාදනස්වයංරැකියා   පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,බත්තරමුල්ල. කොළඹ  
10 සි/ස කඩුවෙලමැ.කො.ඇළුමිණියම්ආශිතනිෂාදනකර්මාන්ත   289/3/1වැව පාර ,මාළඹේ කොළඹ  
11 සි/ස රණාලමැටිආශ්‍රිතනිෂ්පාදන සමුපකාර සමිතියකර්මාන්ත   727සුදවිල පාර,රණාළ කොළඹ  
12 සි/ස ඉහලකොස්ගමපොල්කැටයම්කරුවන්ගේ   309,ඉහල කොස්ගමථකොස්ගම,හංවැල්ල කොළඹ  
13 සී/ස        
14 සි/ස ශාන්තමරියාවැලිගොඩදමන්නන්ගේහාඅලවිකරන්නන්ගේ   148,හැඳල තොටුපල පාර,මට්ටක්කුලිය කොළඹ  
14 රණාලසම්ප්‍රදායිකකාර්මිකහාකුඩාව්‍යවසායකසංවර්ධන   29/ඩී,අවිස්සාවේල්ලපාර,රණාල කොළඹ  
15 සී/ස වේයන්ගොඩ පේෂකර්ම සමුපකාර සමිතිය ගම්/823 වේයන්ගොඩ ගම්පහ  
16 මීරිගම  පේෂකර්ම සමුපකාර සමිතිය

 

ගම්/856 මීරිගම ගම්පහ  
17 ස්/ස නිලෙන්ඩර් කාර්මික සමුපකාර සමිතිය ගම්/283 මා බෝල ,රාගම ගම්පහ  
18 සී/ස මරදගහ මුල පේෂ කර්ම සමුපකාර සමිතිය ගම්/892 මරදගහ මුල ගම්පහ  
19 සි/ස වැඩමුල්ල මැටි කර්මාන්ත සමුපකාර  සමිතිය ගම්/ උප/77 වැඩ මුල්ල,කල්එලිය ගම්පහ  
20 සි/ස කැලණිනදි වැලි ගොඩ දමන්නන්ගේ සහ වැලි විකුණන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය ගම් /උප 86 වත්තල ගම්පහ  
21 සි/ස පොල්වත්ත මැටි බඳුන් නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිතිය ගම්/උප/91 71,පොල් වත්ත,මිණුවන් ගොඩ ගම්පහ  
22 සි/ස බෝධිපිහිටුවල ලළුගල් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිතිය ගම්/උප/106 43,බෝධීපිහිටුවල,හොරම්පැල්ල ගම්පහ