රීති

අනු.

අංකය

නම

 

අංකය
1. 1973 සමුක

ප්

අනු.

අංකය

නම

 

අංකය
1. 1998 අංක 3 දරණ සමුපක

2017 එක්සත් ඡ

2017 එක්සත් ඡ

පනත්

අනු.

අංකය

නම

 

අංකය
1. 1972 අංක 5 දරණ සමුපක